BIỆN CHỨNG GIỮA TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU”

  • Thụy Nguyễn Thị Đan
Từ khóa: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”; Tư tưởng Hồ Chí Minh; tính khoa học; tính cách mạng

Tóm tắt

Tư tưởng về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” là một trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta. Những quan điểm của Người về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” có sức sống trường tồn, có sức mạnh cải tạo vĩ đại và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay nói chung và bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ nói riêng. Tư tưởng đó đã thể hiện được sự thống nhất biện chứng giữa tính khoa học và tính cách mạng

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI