ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO MẬT ĐỘ VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHỐI SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

  • ThS. Lê Thị Thu Hoài
Từ khóa: Biện pháp, mật độ vận động, giờ học Giáo dục thể chất, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tóm tắt

Mật độ vận động trong giờ học Giáo dục
thể chất là tỷ lệ thời gian dành cho việc thực hiện
bài tập trên tổng số thời gian bài tập, đây là một
yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả Giáo dục
thể chất cho sinh viên. Hiện nay, do điều kiện cơ sở
vật chất và một số yếu tố chuyên môn, nên mật độ
vận động của sinh viên trong giờ học Giáo dục thể
chất còn nhiều hạn chế. Kết quả nghiên cứu của đã
lựa chọn và xây dựng được một số biện pháp nâng
cao mật độ vận động trong giờ học Giáo dục thể
chất cho sinh viên khối sư phạm trường Đại học Sư
phạm Hà Nội theo hướng tích cực hóa người học
phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI