THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

  • TS. Nguyễn Mạnh Tuân
  • ThS. Trần Minh Thắng
Từ khóa: Thực trạng; mạng xã hội; ảnh hưởng của Internet.

Tóm tắt

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của
Internet và mạng xã hội đến hoạt động học tập
của sinh viên là một yêu cầu rất bức thiết. Kết quả
nghiên cứu thực tiễn cho thấy, hầu hết sinh viên
chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học
Sư phạm Hà Nội đều có hành vi sử dụng mạng xã
hội ở mức độ cao, được biểu hiện qua các mức độ
khác nhau về mặt thời gian tần suất sử dụng mạng
xã hội đã chiếm hầu hết thời gian trong ngày của
sinh viên, không còn thời gian dành cho việc khác,
có nhiều nội dung đăng tải cũng như nội dung chia
sẻ của sinh viên lên các trang mạng xã hội đều với
mục đích thể hiện bản thân

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
LÝ LUẬN & THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO