XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN PHỔ TU MÔN ĐIỀN KINH THEO TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

  • TS. Phạm Anh Tuấn
  • TS. Phùng Xuân Dũng
  • ThS.Phạm Phi Điệp
Từ khóa: Tiêu chuẩn, kết quả học tập, sinh viên phổ tu, điền kinh, Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Tóm tắt

Đánh giá trình độ đánh giá kết quả
học tập cho sinh viên phổ tu môn Điền kinh theo
tín chỉ của trường Đại học Sư phạm Thể dục
thể thao Hà Nội (TDTT Hà Nội) là việc làm cần
thiết; quá trình nghiên cứu lựa chọn test đánh
giá đánh giá kết quả học tập cho sinh viên phổ
tu môn Điền kinh theo tín chỉ của trường Đại
học Sư phạm TDTT Hà Nội, đồng thời xây dựng
tiêu chuẩn đánh giá của các test đã lựa chọn
cho đối tượng nghiên cứu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI