THỰC TRẠNG THỂ LỰC NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÓA 41 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

  • TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
  • ThS. Phạm Đức Long
Từ khóa: Thực trạng, thể lực, nam sinh viên, Cao đẳng Hải Dương.

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng
thể lực nam sinh viên lứa tuổi 18 tại trường
Cao đẳng Hải Dương bằng cách tổng hợp và so
sánh giá trị trung bình thông qua các test đánh
giá thể lực nam sinh viên lứa tuổi 18 tại trường
Cao đẳng Hải Dương với trung bình thể chất
Việt Nam (TBTCVN) và theo Quy định về việc
đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên
theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày
18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua
nghiên cứu cho thấy thực trạng thể lực nam sinh
viên năm thứ nhất 18 tuổi trường Cao đẳng Hải
Dương tốt hơn TBTCVN 18 tuổi ở sức nhanh,
tương đương ở sức mạnh tay và sức mạnh chân;
kém hơn sức mạnh nhóm cơ lưng bụng, độ khéo
léo và sức bền chung

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI