XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG KHU VỰC NÔNG THÔN MỚI

  • PGS.TS Bùi Ngọc
  • ThS. Trần Xuân Khang
  • ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Từ khóa: Mô hình; Thể dục thể thao; Thể dục thể thao quần chúng, nông thôn mới

Tóm tắt

Bằng những phương pháp nghiên cứu
thường quy, bài báo xác định các cơ sở khoa
học để xây dựng và kiểm nghiệm mức độ phù
hợp về nội dung và tính khả thi của mô hình
trong thực tiễn phát triển Thể dục thể thao quần
chúng các xã khu vực nông thôn mới ở các vùng
kinh tế xã hội khác nhau, từ đó làm cơ sở ứng
dụng mô hình, đề xuất chính sách, giải pháp
phát triển Thể dục thể thao nâng cao thể chất,
đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, phục
vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng
và Nhà nước

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI