XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NAM HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

  • ThS. Đinh Văn Hạnh
Từ khóa: Tiêu chuẩn, thể lực chuyên môn, nam học viên, Bóng rổ, Học viện An ninh nhân dân

Tóm tắt

Thông qua sử dụng các phương pháp
nghiên cứu khoa học chúng tôi đã lựa chọn
được 05 test đánh giá trình độ thể lực chuyên
môn của nam học viên câu lạc bộ Bóng rổ Học
viện An ninh nhân dân, trên cơ sở đó tiến hành
xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực
chuyên môn của nam học viên câu lạc bộ Bóng
rổ Học viện An ninh nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI