THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN KHỐI SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

  • ThS. Dương Xuân Lượng
Từ khóa: kết quả học tập, môn học Giáo dục thể chất, thể lực, của sinh viên khối sư phạm Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn,
cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa
học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao
(TDTT), chúng tôi đã tiến hành đánh giá: Thực
trạng kết quả học tập môn học Giáo dục thể
chất (GDTC) và thực trạng thể lực của sinh
viên khối sư phạm Trường Đại học Tây Bắc
(ĐHTB). Làm cơ sở nghiên cứu phát triển trò
chơi vận động dân gian và thể thao dân tộc cho
sinh viên khối sư phạm trường Đại học Tây Bắc

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO