ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN TRẺ VOVINAM TỈNH ĐỒNG NAI

  • TS. Trần Thị Kim Hương
  • ThS. Trần Hoàng Dũng
Từ khóa: Đánh giá, thể lực, nữ vận động viên, Vovinam, tỉnh Đồng Nai.

Tóm tắt

Thông qua nghiên cứu đánh giá thực
trạng thể lực cho thấy: thành tích đạt được qua
các test chung và chuyên môn của các vận động
viên (VĐV) nữ Vovinam Đồng Nai là khá đồng
đều. Qua bảng điểm phân loại đã xây dựng tổng
hợp 2 yếu tố cho thấy thực trạng ban đầu có tỷ
lệ trong tổng số 12 VĐV thì có 1 VĐV xếp loại
khá chiếm tỷ lệ 8%, 5 VĐV xếp loại trung bình
chiếm tỷ lệ 42%, có 6 VĐV xếp loại kém chiếm
tỷ lệ 50%. Không có VĐV xếp loại Tốt và Rất
kém.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO