THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG TRÀO TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN CẦU LÔNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

  • ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Từ khóa: Thực trạng, yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan, sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, tập luyện Cầu lông.

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu
khoa học thường quy xác định được 09 yếu tố
ảnh hưởng đến phong trào tập luyện Cầu lông
của sinh viên Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP)
Hà Nội 2, trong đó xác định được 03 yếu tố chủ
quan và 06 yếu tố khách quan. Trên cơ sở đó
phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng
đến sự phát triển phong trào tập luyện Cầu lông
cho đối tượng nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-22
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI