LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NÂNG CAO THỂ LỰC CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I

  • ThS. Đỗ Văn Thật
Từ khóa: giải pháp, ngoại khóa, thể lực, học viên, Học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I...

Tóm tắt

Đề tài sử dụng các phương pháp
nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được
05 giải pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa để
nâng cao thể lực cho học viên Trường Cao đẳng
Cảnh sát nhân dân I. Bước đầu ứng dụng các
giải pháp lựa chọn trong thực tế và đánh giá
hiệu quả, kết quả, các giải pháp lựa chọn đã có
hiệu quả cao trong việc nâng cao thể lực cho đối
tượng nghiên cứu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI