THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

  • TS. Lê Quang Dũng
  • TS. Lê Hoài Nam
Từ khóa: Giáo dục thể chất, công nghệ thông tin, Đại học Huế…

Tóm tắt

Bằng phương pháp phỏng vấn, điều
tra khảo sát và phương pháp toán học thống kê,
tác giả nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh
hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) trong dạy học môn Giáo dục thể chất
(GDTC) cho sinh viên Đại học Huế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI