LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHIẾN THUẬT CỜ VUA CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

  • TS. Hà Minh Dịu
  • Trịnh Ngọc Bảo
  • ThS. Đoàn Hà Trung
Từ khóa: Hệ thống bài tập, năng lực, chiến thuật, cờ vua, Giáo dục thể chất.

Tóm tắt

Bài báo đã chọn lựa vấn đề nghiên
cứu dựa trên thực trạng tồn tại gây ảnh hưởng
đến hiệu quả học, tập luyện môn Cờ vua của
sinh viên (SV) ngành giáo dục thể chất (GDTC).
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã lựa chọn được
hệ thống bài tập (BT) phát triển năng lực chiến
thuật cờ vua cho sinh viên ngành giáo dục thể
chất

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI