XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN CỬ TẠ LỨA TUỔI 12 - 13 - 14 TỈNH NINH BÌNH

  • PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
  • CN. Nguyễn Tử Phượng
  • ThS. Nguyễn Cao Nguyên
Từ khóa: Xây dựng; tiêu chuẩn; thể chất; nam vận động viên; Cử tạ; tỉnh Ninh Bình

Tóm tắt

Tóm tắt: Đánh giá các chỉ tiêu, test tuyển chọn
nữ vận động viên (VĐV) cử tạ lứa tuổi 1213-14
tỉnh
Ninh
Bình
qua
các
giai
đoạn
tuyển

chọn,
huấn
luyện

việc
làm
cần
thiết;
quá
trình

nghiên
cứu
đã
lựa
chọn
chỉ
tiêu,
test
tuyển
chọn

nữ
VĐV
cử
tạ
lứa
tuổi
12-13-14
tỉnh
Ninh
Bình,

đồng
thời
xây
dựng
tiêu
chuẩn
đánh
giá
của
các

chỉ
tiêu,
test
đã
lựa
chọn
cho
đối
tượng
nghiên

cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO