Nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi: "Xây dựng mô hình ứng dụng tinh giống bò nhập ngoại sản xuất bê lai hướng thịt có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Trung Nghĩa

Abstract

Ngày 8/12/2022, Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh....

điểm /   đánh giá
Published
2023-02-16
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ