Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội

  • Tạp chí Thông tin KHXH Tạp chí Thông tin KHXH
Từ khóa: Tái cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam, Lào, Phát triển nhanh và bền vững, Tái cơ cấu, Đông Nam Á, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, Chiến lược

Tóm tắt

1, NGUYỄN CHIẾN THẮNG (chủ biên, 2021), Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và Lào hướng tới phát triển nhanh và bền vững, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 300 tr.

2, NGUYỄN HUY HOÀNG (chủ biên, 2021), Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 344 tr.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI