Thông tin hoạt động khoa học

  • Tạp chí Thông tin KHXH Tạp chí Thông tin KHXH
Từ khóa: Tiêu dùng xanh, Môi trường, Phát triển bền vững, Tăng trưởng xanh, Lối sống xanh

Tóm tắt

1, Hội thảo khoa học “Tiêu dùng xanh trong bối cảnh hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC