Đẩy nhanh và gia tăng hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: cần những cách tiếp cận mới

  • Giám Dương Đình
Từ khóa: Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Tiếp cận mới, Gia tăng hiệu quả, Việt Nam

Tóm tắt

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay đang làm chậm lại và giảm hiệu quả của quá trình này ở nhiều địa phương; từ đó ảnh hưởng chung đến kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở quy mô quốc gia. Bài viết đề xuất một số hướng tiếp cận mới, nhằm đẩy nhanh và gia tăng hiệu quả của quá trình này trên quy mô toàn quốc.

Tác giả

Giám Dương Đình

TS., Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
CHÂN DUNG CÁC NHÀ KHXH&NV