Hệ thống nguyên âm tiếng Bhnong qua một số thổ ngữ

  • Đăng Bình Bùi
Từ khóa: Tiếng Bhnong, Nguyên âm, Nguyên âm đơn, Nguyên âm đôi, Bối cảnh ngữ âm đồng nhất, Ngữ âm, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về các nguyên âm của tiếng Bhnong qua một số thổ ngữ ở 5 plây thuộc các xã của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Kết quả cho thấy tiếng Bhnong ở plây Kađhot Mâng hiện nay có 18 nguyên âm, trong đó có 12 nguyên âm đơn và 6 nguyên âm đôi. Bài viết cũng đưa ra các bối cảnh ngữ âm đồng nhất tiếng Bhnong chứng minh sự tồn tại của các nguyên âm. Một số nguyên âm có biến thể căng và chùng khi kết hợp với một số âm cuối, ngoài ra còn có các biến thể phát âm ở các plây khác. Đặc biệt trong tiếng Bhnong ở plây Kanâng, các nguyên âm được phát âm với cao độ cao hơn hẳn so với tiếng Bhnong ở các plây khác. Đây là những phát hiện mới về tiếng Bhnong nói chung và về các nguyên âm tiếng Bhnong nói riêng.

Tác giả

Đăng Bình Bùi

ThS., Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
NGÔN NGỮ HỌC