Jante và ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hóa các nước thuộc khu vực Bắc Âu

  • Nhâm Hồ Thị
Từ khóa: Jante, Văn hóa, Bắc Âu

Tóm tắt

Bắc Âu là khu vực thành công trên nhiều chỉ số của thế giới1, đồng thời cũng là một cộng đồng có sự gắn kết mạnh mẽ, vốn xã hội và lòng tin cao. Lối sống đặc trưng của vùng Bắc Âu là sự giản dị, đề cao tập thể, không khuyến khích thể hiện sự ưu trội cá nhân hay chủ nghĩa tinh hoa. Từ góc độ lịch sử truyền thống, lối sống, văn hóa Bắc Âu là sự kết tinh, hun đúc của nhiều yếu tố, trong đó có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của “Jante”. Bài viết phân tích sự hình thành, sự ảnh hưởng của Jante trong đời sống văn hóa các nước Bắc Âu, qua đó rút ra một số ý nghĩa từ quá trình nghiên cứu.

Tác giả

Nhâm Hồ Thị

TS., Học viện Chính trị khu vực III

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - VĂN HÓA HỌC