Kết quả thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam

  • Ngọc Thanh Nguyễn
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Dân tộc thiểu số rất ít người, Chính sách, Tộc người, Việt Nam

Tóm tắt

Chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm, chú trọng, với ba nguyên tắc “bình đẳng”, “đoàn kết”, “tương trợ”. Ngoài chính sách chung cho 53 dân tộc thiểu số, từ năm 2010 đến nay, hệ thống chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người đã từng bước được xây dựng, bao phủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tộc người. Bài viết hệ thống hóa một số chính sách, chương trình, đề án của Chính phủ, đồng thời đánh giá kết quả và hạn chế của quá trình thực hiện các chính sách trên một số lĩnh vực tại vùng dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam.

Tác giả

Ngọc Thanh Nguyễn

PGS.TS., Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
DÂN TỘC HỌC