Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội

  • Tạp chí Thông tin KHXH Tạp chí Thông tin KHXH
Từ khóa: Quyền tự do tôn giáo, Phát triển bền vững, Văn bản luật pháp quốc gia, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hội nhập khu vực và quốc tế, Nam Trung bộ, Việt Nam

Tóm tắt

1, HOÀNG VĂN CHUNG (chủ biên, 2020), Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 268 tr.

2, HOÀNG HỒNG HIỆP (chủ biên, 2020), Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian, Nxb. Khoa học xã hội, 474 tr.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-24
Chuyên mục
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI