Thông tin hoạt động khoa học

  • Tạp chí Thông tin KHXH Tạp chí Thông tin KHXH
Từ khóa: Cực tăng trưởng, Địa chính trị, Địa kinh tế, Logistics, Chuyển đổi số, Chính quyền số, Du lịch biển đảo, Du lịch tâm linh

Tóm tắt

1, Hội thảo khoa học “Quảng Ninh - Những yếu tố hình thành nên một cực tăng trưởng”

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-24
Chuyên mục
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC