Vai trò của nhà trường trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh ở Việt Nam

  • Thị Thu Trang Lương
  • Thị Thanh Bình Lại
Từ khóa: Sức khỏe tâm thần, Học sinh, Nhà trường, Trẻ em, Chăm sóc trẻ em, Việt Nam

Tóm tắt

Chăm sóc sức khỏe tâm thần lứa tuổi học sinh là một vấn đề quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Các nghiên cứu thời gian gần đây cho thấy sức khỏe tâm thần của học sinh ở Việt Nam có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Nhà trường (bên cạnh gia đình và xã hội) có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, do đó cần quan tâm tới vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh. Các vấn đề tâm lý, những khó khăn trong cuộc sống của học sinh phải được phát hiện, tư vấn, chia sẻ, giải tỏa kịp thời, tránh dẫn đến hành vi xấu, gây hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Đồng thời, nhà trường cũng cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao đời sống tinh thần, tình cảm cho học sinh. Bài viết tổng quan về thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh ở Việt Nam và các biện pháp đã và đang được các nhà trường triển khai trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Tác giả

Thị Thu Trang Lương

ThS., Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Các bài chính