Chính sách giáo dục ứng phó trong bối cảnh dịch Covid-19: Kinh nghiệm thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  • Thu Hương Hoàng
Từ khóa: Covid-19, Chính sách ứng phó, Chính sách giáo dục, Kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam

Tóm tắt

Việc đóng cửa trường học trên thế giới trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 đã làm gia tăng nguy cơ mất kỹ năng học tập và kiến thức của học sinh và bất bình đẳng giáo dục. Đối diện với khủng hoảng trong giáo dục do dịch Covid-19, chính phủ nhiều quốc gia đã có những chính sách ứng phó đối với vấn đề này. Nghiên cứu về chính sách giáo dục ứng phó với dịch Covid-19 đã thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới, song đây là chủ đề nghiên cứu mới ở Việt Nam. Do vậy, bài viết tập trung tổng quan các chính sách giáo dục của một số quốc gia châu Âu và châu Á trong bối cảnh dịch Covid-19 và phân tích sự ứng phó của ngành giáo dục Việt Nam từ tháng 01/2020 - 8/2021, trên cơ sở đó, bàn luận về bài học kinh nghiệm của các quốc gia này và chia sẻ một số gợi ý về chính sách giáo dục cho Việt Nam trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp và khó dự báo.

Tác giả

Thu Hương Hoàng

PGS.TS., Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Các bài chính