Hệ thống thông tin đất đai: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

  • Đình Nuôi Trần
  • Phương Thảo Nguyễn
Từ khóa: Hệ thống thông tin đất đai, Tài chính đất đai, Chính phủ điện tử, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc

Tóm tắt

Hệ thống thông tin đất đai (LIS) là một giải pháp kỹ thuật nhằm hiện đại hóa quản lý đất đai theo xu hướng tin học hóa, là công cụ quan trọng trong quản lý tài chính đất đai. Hệ thống thông tin đất đai sẽ được tích hợp với dữ liệu của nhiều ngành khác, hướng đến hệ thống dữ liệu đa mục tiêu nhằm phục vụ việc hình thành Chính phủ điện tử. Bài viết phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia với đặc điểm về sở hữu đất đai có nhiều nét tương đồng với Việt Nam (Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc), từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống thông tin đất đai thống nhất nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài chính đất đai của quốc gia.

Tác giả

Đình Nuôi Trần

ThS., Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 

Phương Thảo Nguyễn

Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. thaoneu1296@gmail.com

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Các bài chính