Đại chiến lược của Hoa Kỳ và vị trí của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  • Cao Cường Phạm
Từ khóa: Hoa Kỳ, Châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN, Chiến lược toàn cầu, Đại chiến lược

Tóm tắt

Đại chiến lược hay chiến lược toàn cầu luôn thể hiện các mục tiêu bao trùm của Hoa Kỳ về kinh tế, chính trị và an ninh - quân sự. Nó cũng xác định các mối đe dọa cao nhất đối với an ninh quốc gia, đồng thời đề ra các biện pháp để đối phó. Mục tiêu nổi bật, bao trùm nhất và ít thay đổi trong nhiều thập niên qua trong đại chiến lược chính là mục tiêu duy trì vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên quy mô toàn cầu. Bài viết xem xét và làm sáng rõ về đại chiến lược của Hoa Kỳ và vị trí của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong đại chiến lược, đặc biệt là các đại chiến lược sau Chiến tranh Lạnh.

Tác giả

Cao Cường Phạm

TS., Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Các bài chính