Giới thiệu sách mới tại thư viện khoa học xã hội

  • Ban biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Từ khóa: Giới thiệu sách, Quan hệ tộc người, Cộng đồng, Kinh tế thị trường, Chính sách biển Đông, Hoa Kỳ

Tóm tắt

1, VƯƠNG XUÂN TÌNH (chủ biên, 2019), Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 374 tr.

2, PHẠM CAO CƯỜNG (chủ biên, 2019), Chính sách biển Đông của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới (Sách chuyên khảo), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 376 tr.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Giới thiệu sách