Đặc điểm tiểu thuyết có tính chất tự truyện trong văn học Việt Nam thế kỷ XX

  • Văn Tông Nguyễn
Từ khóa: Giới thiệu luận án tiến sĩ, Tiệu thuyết, Tự truyện, Văn học Việt Nam, Thế kỷ XX

Tóm tắt

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 62.22.01.21

Ngoài phần Mở đầu, Chương 1 (tổng quan tình hình nghiên cứu), Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Luận án được trình bày trong 3 chương (từ Chương 2 đến Chương 4). Chương 2: Cơ sở lý luận và diện mạo tiểu thuyết có tính chất tự truyện trong văn học Việt Nam thế kỷ XX. Chương 3: Tiểu thuyết có tính chất tự truyện trong văn học Việt Nam thế kỷ XX - Nhìn từ cảm quan hiện thực và con người. Chương 4: Tiểu thuyết có tính chất tự truyện trong văn học Việt Nam thế kỷ XX - Nhìn từ cảm quan phương thức thể hiện.

(HOÀI PHÚC giới thiệu)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV