Một số vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

  • Quang Thuấn Nguyễn
Từ khóa: Phát triển bền vững, Biến đổi khí hậu, Nguồn nước, Đất đai, Nguồn tài chính, Cơ sở hạ tầng, Thể chế, Vùng Tây Nam bộ

Tóm tắt

Với những lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi, vùng Tây Nam bộ có thế mạnh trong phát triển thủy sản, lúa gạo và cây ăn trái. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khai thác nước thượng nguồn sông Mê Kông và một phần trong hoạt động sản xuất - sinh hoạt của người dân nơi đây đã và đang tác động tiêu cực đến quá trình phát triển bền vững của vùng Tây Nam bộ. Bài viết nhận diện một số vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển bền vững của vùng Tây Nam bộ gồm nguồn nước, đất đai, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải và thể chế. Các vấn đề này có nguyên nhân đan xen từ bên trong cũng như bên ngoài, do cả yếu tố tự nhiên cũng như yếu tố con người. Đây là bước đầu quan trọng góp phần thiết kế chính sách hướng đến phát triển bền vững một cách hợp lý, khả thi đối với vùng Tây Nam bộ.

##submission.authorBiography##

Quang Thuấn Nguyễn

GS.TS., Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Các bài chính