Vai trò của các nghệ nhân dân gian, người có uy tín đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang

  • Thị Tám Nguyễn
Từ khóa: Vai trò, Nghệ nhân dân gian, Người có uy tín, Bảo tồn văn hóa, Giá trị văn hóa tiêu biểu, Phát triển kinh tế - xã hội, Tộc người thiểu số, Tỉnh Hà Giang

Tóm tắt

Thực hiện chủ trương chiến lược “lấy văn hóa truyền thống làm động lực phát triển du lịch và thúc đẩy du lịch để bảo tồn văn hóa”, thời gian qua tỉnh Hà Giang đã khá thành công khi đưa những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vào mô hình du lịch cộng đồng phục vụ du khách. Để có kết quả đó không thể không bàn đến vai trò của các nghệ nhân dân gian và người có uy tín của tỉnh. Bài viết phân tích vai trò của các nghệ nhân dân gian, người có uy tín trên các khía cạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong cộng đồng và tham gia phát triển kinh tế ở địa phương...; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong bối cảnh hiện nay.

##submission.authorBiography##

Thị Tám Nguyễn

TS., Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Các bài chính