Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thông tin trên mạng xã hội: Một số gợi mở cho Việt Nam

  • Quang Tuấn Nguyễn
  • Tuấn Minh Nguyễn
Từ khóa: Mạng xã hội, Quản lý thông tin, Facebook

Tóm tắt

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các quốc gia phát triển như Trung Quốc, Mỹ và các nước thuộc khu vực châu Âu đã và đang thực hiện các chiến lược quản lý thông tin trên mạng xã hội nhằm ngăn chặn các thông tin sai lệch, giả mạo hay các thông tin có tính chất thù hận, tiêu cực gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi người sử dụng cũng như lợi ích quốc gia. Thực tế này là những kinh nghiệm để Việt Nam có thể xây dựng các chính sách hay áp dụng vào các hoạt động thực tiễn của mình.

##submission.authorBiographies##

Quang Tuấn Nguyễn

ThS., Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tuấn Minh Nguyễn

TS., Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Các bài chính