Quay trở lại chi tiết bài viết Tổ chức xã hội trong quản trị công: Cơ sở lý luận và con đường Tải xuống tải PDF