Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội

  • Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập
Từ khóa: Giới thiệu sách, Quan hệ quốc tế, Thái Lan, Trung Quốc, Văn học Việt Nam, Văn học thời kỳ Đổi mới

Tóm tắt

1, NGÔ TUẤN THẮNG (2019), Quan hệ Thái Lan - Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI (Sách chuyên khảo), Nxb. Thế giới, Hà Nội, 284 tr. 

2, PHAN TUẤN ANH (2019), Văn học Việt Nam đổi mới - từ những điểm nhìn tham chiếu, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 312 tr. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Giới thiệu sách