Thông tin hoạt động khoa học

  • Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập
Từ khóa: Hội thảo khoa học, Chính sách đối ngoại, Cường quốc

Tóm tắt

Hội thảo khoa học "Định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại của các cường quốc hiện nay"

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Đời sống - Tư liệu Khoa học