Di chuyển lao động có kỹ năng của Việt Nam

  • Thị Minh Đức Hà
Từ khóa: Lao động, Di chuyển lao động, Lao động có kỹ năng, ASEAN

Tóm tắt

Luận án tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế. Mã số: 9340410

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Chương 1 tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài, nội dung chính của Luận án được kết cấu từ chương 2 đến chương 4. Chương 2: Cơ sở khoa học về di chuyển lao động có kỹ năng trong khối kinh tế khu vực. Chương 3: Thực trạng di chuyển lao động có kỹ năng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Chương 4: Quan điểm và giải pháp cho di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN.

(QT. giới thiệu)

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV