Ba mươi năm Chương trình Thái học Việt Nam: Thành tựu, các chủ đề và định hướng nghiên cứu

  • Toàn Vương
Từ khóa: Thái học, Việt Nam học, Thành tựu nghiên cứu, Định hướng nghiên cứu

Tóm tắt

Thái học (nội dung của Chương trình Thái học Việt Nam) là một trong những lĩnh vực nghiên cứu gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngành Việt Nam học ở nước ta. Chương trình Thái học Việt Nam ra đời năm 1989, trải qua hơn 30 năm hoạt động đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bài viết hệ thống hóa những vấn đề đã được Chương trình đề cập theo 10 chủ đề chính, từ đó đề xuất một số định hướng nghiên cứu sắp tới cho lĩnh vực nghiên cứu này, góp phần xây dựng và phát triển ngành Việt Nam học trong tương lai.

##submission.authorBiography##

Toàn Vương

PGS.TS., Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính