Vai trò của các tổ chức xã hội và những định hướng phát triển ở Việt Nam hiện nay

  • Việt Thăng Cao
Từ khóa: Tổ chức xã hội, Vai trò, Định hướng phát triển

Tóm tắt

Như một nhu cầu khách quan, các tổ chức xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Thực tế này cũng phản ánh nhu cầu liên kết tự nhiên của xã hội loài người. Quá trình phát triển đó đã góp phần khơi dậy những tiềm năng xã hội, mang đến sự giải phóng đối với mỗi cá nhân, đóng góp vào sự ổn định và phát triển đất nước. Từ phương diện quản lý nhà nước, việc xây dựng những cơ chế pháp lý hữu hiệu nhằm định hướng cho các tổ chức xã hội phát triển, giữ vững sự ổn định xã hội và khơi dậy được các tiềm năng để phát triển là nhu cầu cần thiết.

##submission.authorBiography##

Việt Thăng Cao

ThS., Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính