Một số vấn đề xã hội cơ bản trong quá trình phát triển ở Việt Nam hiện nay

  • Tuấn Anh Nguyễn
Từ khóa: Việt Nam, Vấn đề xã hội, Chính sách xã hội

Tóm tắt

Bài viết bàn về các vấn đề xã hội ở Việt Nam, tập trung vào hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất tìm hiểu một số vấn đề xã hội cơ bản. Nội dung thứ hai đề xuất định hướng giải quyết những vấn đề xã hội cơ bản này. Dưới một góc nhìn nhất định, bài viết góp phần mở rộng sự hiểu biết đối với các vấn đề xã hội trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay.

##submission.authorBiography##

Tuấn Anh Nguyễn

PGS.TS., Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính