Vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin trong thời đại ngày nay

  • Văn Phòng Trần
Từ khóa: Chủ nghĩa Marx-Lenin, Vận dụng, Bổ sung, Phát triển

Tóm tắt

Vận dụng, bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin là yêu cầu nội tại, là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thời đại cũng như sự phát triển của khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, việc vận dụng, bổ sung, phát triển phải có nguyên tắc, không tùy tiện, chủ quan. Nội dung bài viết góp phần làm rõ nhận định này và đưa ra một số quan điểm cần nắm vững trong việc vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin.

##submission.authorBiography##

Văn Phòng Trần

GS.TS., Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính