Những đổi mới nhận thức, quan điểm của Đảng đối với hội nhập kinh tế quốc tế sau hơn 30 năm đổi mới tại Việt Nam

  • Trần Nguyễn Tuyên

Tóm tắt

Qua hơn 30 năm đổi mới, nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế đã từng bước được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, đem lại những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện quan điểm, định hướng và giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh mới.

##submission.authorBiography##

Trần Nguyễn Tuyên
PGS.TSKH
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-31
Chuyên mục
Các bài chính