Vài nét biến đổi nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

  • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
  • Dũng Nguyễn Văn
Từ khóa: Biến đổi; nghi lễ vòng đời; người Cơ tu; Quảng Nam

Tóm tắt

Nghi lễ vòng đời người được xem là môi trường tốt  nhất để bảo lưu và trao truyền giá trị văn hóa tộc người. Qua các nghi lễ vòng đời người, một phần tri thức tộc người được duy trì, sáng tạo, kế thừa giữa các thế hệ trong gia đình, cộng đồng và có hiệu ứng đối với cộng đồng khác. Đối với tộc người Cơ tu tại tỉnh Quảng Nam, nghi lễ vòng đời người mang đậm dấu vết văn hóa nguyên thủy, có đặc điểm riêng biệt so với nhiều tộc người thiểu số cư trú trên dãy Trường Sơn - Tây Nguyên. Song trên thực tế thì giá trị văn hóa nghi lễ vòng đời người Cơ tu đã và đang rơi vào tình trạng dần bị mai một do chịu sự tác động bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày hiện trạng và các yếu tố gây biến đổi nghi lễ vòng đời ở người Cơ tu trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-04
Chuyên mục
TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC