Tôn giáo và xã hội

  • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
  • Hưng Nguyễn Quang
Từ khóa: Tôn giáo; bản thể xã hội; Khổng giáo; thiết chế xã hội; Việt Nam; truyền thống

Tóm tắt

Tôn giáo không chỉ là một hiện tượng xã hội. Trong nhiều trường hợp, tôn giáo còn kiến tạo nên cả một thiết chế xã hội, đóng vai trò là bản thể của xã hội. Lịch sử đã chứng kiến các tôn giáo thế giới kiến tạo nên các thiết chế xã hội điển hình, như: xã hội phương Tây, xã hội Arab, xã hội Trung Hoa, xã hội Ấn Độ, v.v… Chủ đề tôn giáo và thiết chế xã hội, một cách gián tiếp, đã được đề cập trong không ít công trình, nhưng nghiên cứu vấn đề này một cách trực tiếp ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Bài viết này khảo cứu vai trò của tôn giáo trong việc kiến tạo các thiết chế xã hội được minh chứng qua trường hợp xã hội Việt Nam truyền thống.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN