Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Phú Yên là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Phú Yên đã được Bộ Thông tin và Truyền thông  cấp giấy phép và được Bộ Khoa học-Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (số 0866-7780). Tạp chí xuất bản 3 số/năm vào các tháng 2, 6, 10.

Tổng số CBVC gồm 06 người; trong đó 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 01 cử nhân.