CÁCH THỨC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ

  • Đình Lành Cao
  • Dương Thị Hồng Thuận
Từ khóa: Xây dựng tình huống điển hình, sử dụng tình huống điển hình, phương pháp giảng dạy, học phần Luật Hình sự.

Tóm tắt

Sử dụng tình huống điển hình trong giảng dạy học phần Luật Hình sự Việt Nam là hình thức dạy học có tính thực tiễn cao, giúp sinh viên tăng cường tính chủ động, sáng tạo, năng lực tự học và vận dụng tri thức vào công việc thực tiễn. Bài viết này, tác giả giới thiệu và phân tích một số phương pháp cần áp dụng trong giảng dạy về Luật Hình sự Việt Nam, qua đó đề xuất quy trình xây dựng và cách thức sử dụng tình huống điển hình góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30