MÔ HÌNH QUẢN LÝ QUYỀN RIÊNG TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG DỮ LIỆU VÀ MỘT VÀI GỢI Ý HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Trần Ngọc Tuấn
Từ khóa: Bảo mật, dữ liệu, quyền riêng tư, mô hình quản lý quyền riêng tư, thị trường dữ liệu.

Tóm tắt

Trong bối cảnh của sự phát triển vượt bậc của hệ thống dữ liệu, dữ liệu lớn đã đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp quản lý hiệu quả. Một trong những yêu cầu cấp bách được đặt ra là làm thế nào để hạn chế sự xâm phạm quyền riêng tư trong hoạt động quản lý dữ liệu. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền riêng tư trong thị trường dữ liệu, lý thuyết mô hình quản lý quyền riêng tư. Bên cạnh đó, bài viết còn làm rõ tính cấp thiết của việc bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh của thị trường dữ liệu ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất các nguyên tắc quản lý dữ liệu cũng như kiến nghị về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30