TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Lê Thị Nga
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam; Pháp quyền.

Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà lãnh đạo thiên tài của Nhân dân ta, Dân tộc ta, Những tư tưởng của Người để lại trong đó có tư tưởng về xây dựng, tổ chức một Nhà nước dân chủ thực sự cho nhân dân mãi là “kim chỉ nam” trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài viết làm rõ Tư tưởng của Người về xây dựng, kiến tạo một Nhà nước thực sự dân chủ, tất cả đều hướng tới mục đích phục vụ nhân dân với cốt lõi là: i) Nhà nước do chính Nhân dân thành lập trên cơ sở bầu cử; ii) Nhà nước thượng tôn pháp luật; iii) Nhà nước minh bạch; iv) Nhà nước được tổ chức khoa học trên cơ sở phân công và kiểm soát giữa các nhánh quyền; và v) Nhà nước có hệ thống pháp luật hoàn thiện. Những tư tưởng này của Người hoàn toàn phù hợp với nội hàm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo đuổi.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-16