HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI YẾU THẾ

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Huy Hoàng
Từ khóa: Người yếu thế, tố tụng dân sự, người đại diện theo pháp luật.

Tóm tắt

Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người đại diện cho đương sự trong trường hợp họ không thể tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự. Đặc biệt, những cá nhân phải có người đại diện theo pháp luật thường là những người yếu thế đang được sự quan tâm của toàn xã hội. Những người yếu thế cần được bảo vệ không chỉ ở các quy định pháp luật riêng biệt hay pháp luật hình sự mà còn có thể được bảo vệ bằng những chế định dân sự, tố tụng dân sự tiến bộ, đó chính là chế định đại diện.

Bài viết xác định những đối tượng yếu thế được bảo vệ thông qua người đại diện theo pháp luật. Qua phân tích các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật để làm sáng tỏ những bất cập, từ đó đưa ra những giải pháp căn cơ cho việc bảo vệ người yếu thế thông qua người đại diện theo pháp luật ngày càng hiệu quả và thiết thực.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-16