QUYỀN SÁNG LẬP: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CƠ CHẾ THỰC HIỆN

  • Đình Lành Cao
  • Võ Khánh Vinh
Từ khóa: Quan niệm về quyền sáng lập; các đặc điểm của quyền sáng lập; các biến thể của quyền sáng lập; điều chỉnh lập hiến về quyền sáng lập.

Tóm tắt

Quyền sáng lập là một loại quyền lực mới trong cơ chế quyền lực nhà nước có ý nghĩa trên nhiều phương diện, được tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống trong sách báo khoa học nước ngoài, nhưng chưa được nghiên cứu trong sách báo khoa học nước ta. Bài viết này bước đầu tìm hiểu những vấn đề lý luận và cơ chế thực hiện quyền sáng lập từ đó đưa ra kiến nghị về quyền lực này, cụ thể là tìm hiểu quan niệm, đặc điểm, các loại, cơ chế thực hiện quyền sáng lập, điều chỉnh lập hiến về quyền lực này trong Hiến pháp nước ta.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-16