TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Duy Phương
  • Nguyễn Duy Thanh
Từ khóa: Bảo vệ quyền lợi; bồi thường thiệt hại; người tiêu dùng

Tóm tắt

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) năm 2010 đã tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NTD. Một trong những nội dung của Luật là quy định về bồi thường thiệt hại (BTTH) cho NTD. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các quy định về BTTH cho NTD đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc nhất định. Bài viết phân tích những ưu điểm, hạn chế của Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 về BTTH cho NTD, qua đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả BTTH cho NTD.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17